Sự khác nhau giữa bull và cow?

Cho em hỏi sự khác nhau giữa bull và cow là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Việt Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bull là con bò đực còn Cow là con bò cái
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.