Prom là gì?

Cho em hỏi chút Prom nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Vinh Nghe

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Prom là 1 điệu nhảy thường được tổ chức cuối mỗi năm học ở các trường phổ thông hoặc đại học (Mỹ)
Answered 6 years ago
Vân Anh

Thank you
Answered 6 years ago
Vinh Nghe

Please register/login to answer this question.  Click here to login