The lights are on, but nobody's home dịch thế nào?

The lights are on, but nobody's home dịch sang tiếng Việt thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Cao Hùng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đèn thì vẫn được bật, nhưng lại chả có ai ở nhà cả!
Answered 7 years ago
.....

Câu này không dịch theo nghĩa đen mà là ẩn ý. Câu này là 1 Idiom, Ý ở đây là nói về 1 người đần độn chậm hiểu.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.