"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" tiếng anh dịch thế nào?

"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" dịch sang tiếng Anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Liên Liên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đây là câu thành ngữ dịch là: Honour changes manners.
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.