"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" dịch tiếng Anh thế nào?

Dịch hộ em câu này với ạ: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" dịch tiếng Anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Xuan Ly

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đây là câu thành ngữ: Mother's darlings are but milksop heroes.
Answered 7 years ago
Nam Sơn

Found Errors? Report Us.