RSS là gì?

Cho em hỏi chút RSS là gì? viết tắt của từ nào vậy?
7 years ago
Asked 7 years ago
Sang Trong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
RSS viết tắt của Rich Site Summary. RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web. Định dạng RSS cung cấp nội dung web và tóm lược nội dung web cùng với các liên kết đến phiên bản đầy đủ của nội dung tin đó
Answered 7 years ago
Tuan Kiet

Found Errors? Report Us.