When pigs fly dịch thế nào?

When pigs fly dịch thế nào? Em nghĩ chắc không phải dịch theo ý nghĩa đen là Khi lợn bay. Nó không có ý nghĩa gì hix. Plz help!
7 years ago
Asked 7 years ago
Heo Quay

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đừng có mơ
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.