Sự khác nhau giữa as và like?

Sự khác nhau giữa as và like là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Nam Ninh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
as là trạng từ like là tính từ => cách dùng, vị trí đứng của chúng trong câu cũng khác nhau.
Answered 7 years ago
LiA

Nếu so sánh 2 từ as và like đều là giới từ ta thấy As ám chỉ tới diện mạo, chức năng của vật, người nào đó. Ví dụ: Before I became an engineer I worked as a cooker. - Trước khi trở thành kỹ sư tôi là một đầu bếp. Còn Like với ý nghĩa là giống mang tính chất so sánh ví dụ: I’ve been working like a buffalo. - Tôi làm việc như trâu (ý ở đây là bạn không phải là trâu mà bạn làm việc rất vất vả)
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.