Sự khác nhau giữa who và whom?

Cho em hỏi Sự khác nhau giữa who và whom là như thế nào? Cách dùng ra sao. Em cảm ơn
7 years ago
Asked 7 years ago
Hanh Phuc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Who là đại từ chủ ngữ Who are you? - Bạn là ai (từ để hỏi). Who luôn là chủ ngữ của động từ trong khi Whom đóng vai trò tân ngữ trong câu. Ex: The man whom you saw. Whom thường đi với cấu trúc one of whom, some of whom vv..
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.