Pig khác Pork như thế nào?

Pig khác Pork như thế nào vì khi thì thấy dùng Pig khi thì dùng Pork em loạn mất hix
7 years ago
Asked 7 years ago
Khanh Ly

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hai từ này khác nhau hoàn toàn. Pig là con lợn còn Pork là thịt lợn (tức con lợn bị làm thịt và cắt thành từng miếng những miếng đó là Pork)
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.