Bún chả tiếng anh nói thế nào?

Cho mình hỏi chút bún chả thịt nướng tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Anh Minh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bún chả: Kebab rice noodles. Bún chả Hà Nội = Hanoi kebab rice noodles
Answered 7 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.