Brochure là gì?

Cho em hỏi Brochure là gì vậy?
7 years ago
Asked 7 years ago
Fuong Fuong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Brochure là quyển sách nhỏ nhỏ ít trang để quảng cáo sản phẩm nào đó. Nó gần giống tờ rơi nhưng được thiết kế đẹp hơn, in nhiều trang hơn. Tờ rơi thường có 1 trang
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.