POS là gì?

Cho em hỏi POS là gì?
9 years ago
Asked 9 years ago
Nông Dân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
POS = Point of Sale là thời gian địa điểm nơi một giao dịch mua hàng hoàn thành. Thời điểm mà khách hàng thanh toán tiền cho những đồ mình mua hoặc dịch vụ.
Answered 9 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login