ltd là gì?

Em thấy đuôi một vài công ty có chữ ltd. Vậy ltd là gì nhỉ?
7 years ago
Asked 7 years ago
Bích Xuân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Viết tắt của từ private limited company (Ltd.) có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.