CMS là gì?

Cho em hỏi CMS viết tắt của từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CMS trong internet là viết tắt của từ Content Management System có nghĩa là hệ thống quản trị nội dung hoặc hệ quản trị nội dung. Nó dùng để quản lý thông tin nội dung thống nhất được lập trình sẵn. Thường các website sẽ sử dụng 1 CMS nào đó (phần mềm)
Answered 7 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.