Đỏ bạc đen tình dịch thế nào?

Đỏ bạc đen tình dịch thế nào đây các bác? Em đang thất tình huhu
7 years ago
Asked 7 years ago
Hung Trau

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu này có thể dịch là: Lucky at cards, unlucky in love = Đỏ bạc đen tình hoặc Unlucky at cards, lucky in love = Đỏ tình đen bạc
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.