"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" dịch thế nào đây?

"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" dịch sang tiếng Anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Lan Hương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đây là 1 câu thành ngữ: Spare the rod and spoil the child
Answered 7 years ago
Anh Thư

Found Errors? Report Us.