SSD là gì?

SSD là gì? SSD viết tắt của từ gì và nghĩa là gì?
9 years ago
Asked 9 years ago
Van Phong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
SSD viết tắt của Solid-state drive hoặc solid-state disk
Answered 9 years ago
Anh Thư

SSD = Solid State Drive = Ổ lưu trữ thể bền vững hay Ổ cứng điện tử, nó khác ổ HDD = Hard Disk Drive
Answered 9 years ago
Vân Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login