FDI là gì?

FDI viết tắt của từ gì tiếng Anh?
9 years ago
Asked 9 years ago
Diep Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Foreign Direct Investment
Answered 9 years ago
Hoa Lan

Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chúng ta hay nghe vốn FDI chính là vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Answered 9 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login