SWOT là gì?

SWOT là gì? Viết tắt của từ tiếng Anh nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Lu La

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
SWOT là một phương pháp phân tích viết tắt của từ Strengths - Weaknesses- Opportunities - Threads phân tích điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.