NPV là gì?

NPV viết tắt của từ gì vậy? Cho mình xin từ viết chuẩn bằng tiếng Anh
7 years ago
Asked 7 years ago
Ba Ba

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
NPV = Net Present Value = Giá trị hiện tại thuần (hay dùng trong kinh tế)
Answered 7 years ago
Vân Anh

Found Errors? Report Us.