WTO là gì?

Cho mình hỏi WTO là gì? Viết tắt của từ gì và nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Xuân Thu

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
WTO = World Trade Organization = Tổ chức thương mại thế giới
Answered 7 years ago
Vân Anh

Found Errors? Report Us.