Sự khác nhau giữa favorite và favourite?

Sự khác nhau giữa favorite và favourite là gì vì có lúc thấy chỗ thì dùng favorite chỗ thì dùng favourite. Cảm ơn nhìu
7 years ago
Asked 7 years ago
Yến Nhi

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hai từ này không khác nhau về nghĩa chỉ khác nhau về cách viết. Cả hai đều có nghĩa là "yêu thích". Favorite là tiếng Anh - Mỹ còn Favourite là tiếng Anh - Anh
Answered 7 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.