CRM là gì?

CRM là gì? phần mềm CRM để làm gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Xuan Phuong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CRM viết tắt của Customer relationship management có nghĩa là Quản lý quan hệ khách hàng. Phần mềm CRM là phần mềm chuyên về quản lý quan hệ khách hàng giữa người bán và người mua.
Answered 7 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.