Concept là gì?

Mọi người hay nói là Concept đó được đấy. Vậy Concept là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Loan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Concept là ý tưởng, ý niệm chung
Answered 7 years ago
Cường

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.