Voucher là gì?

Voucher là gì? Khi mua hàng họ cứ bảo tặng Voucher không biết dùng để làm gì.
7 years ago
Asked 7 years ago
Hoa Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Voucher là phiếu mua hàng đã được trả tiền, khi được tặng voucher tức mà mang phiếu đó đi mua hàng được ghi trong phiếu sẽ được giảm giá hoặc miễn phí
Answered 7 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.