KPI là gì?

KPI viết tắt của từ gì? Nghĩa là ntn?
8 years ago
Asked 8 years ago
Son Truong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
KPI = Key Performance Indicator = Dùng để đánh giá hiệu quả của 1 công ty trong việc đạt được các mục tiêu chính.
Answered 8 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login