R.I.P nghĩa là gì

R.I.P viết tắt của từ gì mà thấy mọi người hay nói RIP. Thanks
7 years ago
Asked 7 years ago
Mai Phương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
RIP là Rest In Peace có nghĩa là: yên nghỉ (ý nói người mất hãy yên nghỉ)
Answered 7 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.