"hậu kỳ, pha sau (giai đoạn thứ ba của sự nguyên phân và của mỗi sự chia ra của phân bào gíảm nhiễm)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hậu kỳ, pha sau (giai đoạn thứ ba của sự nguyên phân và của mỗi sự chia ra của phân bào gíảm nhiễm)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hậu kỳ, pha sau (giai đoạn thứ ba của sự nguyên phân và của mỗi sự chia ra của phân bào gíảm nhiễm) dịch là: anaphase
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.