ODA là gì?

Vốn ODA là gì? ODA viết tắt của từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Phượng Vĩ

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ODA viết tắt của từ Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển chính thức. ODA funding = Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
Answered 7 years ago
Thiện

Found Errors? Report Us.