FISH viết tắt của từ gì?

FISH viết tắt của từ gì? Không phải là cá đâu :(
8 years ago
Asked 8 years ago
Vương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
FISH = First In Still Here - Ý nói ai đó online quá nhiều, lúc nào cũng online
Answered 8 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.