bcoz là gì?

bcoz là gì? tra từ điển không có cả nhà ơi
8 years ago
Asked 8 years ago
Xuân Thu

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
bcoz là cách viết khi chat của từ because viết theo dạng đồng âm
Answered 8 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.