"We have to catch a cab to work." nghĩa là gì?

Cụm "have to catch a cab to work" nghĩa cụ thể là gì vậy mọi người.
6 years ago
Asked 6 years ago
Nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
câu đấy dịch ra là "Chúng ta phải bắt taxi đi làm." bạn nhé.
Answered 6 years ago
Vân

Please register/login to answer this question.  Click here to login