what does "Love me love my dog" mean?

what does "Love me love my dog" mean?
7 years ago
Asked 7 years ago
Khang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn ơi, cụm đó dịch ra là "Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng"
Answered 7 years ago
Vân

Found Errors? Report Us.