"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" dịch như thế nào?

Mình đang dịch câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" dịch như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Phương

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Có thể dịch là: Good man can never grow out of evil.
Answered 6 years ago
Minh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login