CEO là gì?

Thấy mọi người hay bảo làm CEO nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Vịnh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
CEO = Chief executive officer = Giám đốc điều hành
Answered 8 years ago
Lan Huong

CEO = Chief executive officer = tổng giám đốc điều hành (trong công ty)
Answered 8 years ago
Diệp

CEO viết tắt của từ gì? CEO là chữ của Chief Executive Officer. Người Việt thường đọc là “xi i ô”. CEO là gì? CEO có nghĩa là nghĩa là Giám đốc điều hành (hay tổng giám đốc điều hành). Là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức, điều hành toàn bộ mọi hoạt động theo những chiến lược và chính sách của hội đồng quản trị (HĐQT) và báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó. Tại Việt Nam, CEO có thể đảm nhận thêm vị trí, chức vụ khác như chủ tịch, chủ tịch hội đồng quản trị.
Answered 7 years ago
CEO là gì

CEO viết tắt của Chief Executive Officer. Thường đọc là “xi – i – ô”. ó nghĩa là Giám đốc điều hành (hay tổng giám đốc điều hành). Xêm thêm: CEO là gì
Answered 7 years ago
DKVuong

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.