LTNS viết tắt của từ gì?

Thỉnh thoảng chat chít bọn bạn cứ viết LTNS. LTNS viết tắt của từ gì vậy?
8 years ago
Asked 8 years ago
Bich

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
LTNS = Long time no see = Lâu rồi không gặp
Answered 8 years ago
Minh Thư

LTNS có thể là Longer Than Normal Sentence. Bạn xem tình huống là gì rồi lựa chọn
Answered 8 years ago
Kiệt

Please register/login to answer this question.  Click here to login