TYT nghĩa là gì?

Từ TYT được dùng nhiều khi mình liên lạc với khách nước ngoài mà chưa biết nó là viết tắt của từ gì. TYT nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Viên

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
TYT = Take Your Time = Bạn cứ từ từ mà làm, không vội
Answered 7 years ago
Vĩnh

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.