asl là gì?

Có người hỏi mình asl. Không biết asl nghĩa là gì?
9 years ago
Asked 9 years ago
Biển

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
asl viết tắt của từ age, sex và location. Ý người đối thoại với bạn muốn biết tuổi, giới tính và bạn ở đâu.
Answered 9 years ago
Minh

Please register/login to answer this question.  Click here to login