"đỉnh quá độ nhiệt độ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "đỉnh quá độ nhiệt độ" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đỉnh quá độ nhiệt độ dịch là: thermal transient
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.