"điều khoản giảm trừ (đối với trách nhiệm của người bảo hiểm)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều khoản giảm trừ (đối với trách nhiệm của người bảo hiểm)" tiếng anh là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản giảm trừ (đối với trách nhiệm của người bảo hiểm) là: deductible clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.