"điều chỉnh tránh đóng băng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "điều chỉnh tránh đóng băng" tiếng anh là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều chỉnh tránh đóng băng đó là: ice-prevention control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.