EnglishTestStore Vietnamese Thai Indonesian Chinese
English
French
Spanish
Portuguese
Bài tập các thời thì của động từ trong tiếng Anh có đáp án PDF Print E-mail
Tuesday, 18 September 2012 14:46
Sponsored links


Cac thi trong tieng AnhTrong khi học tiếng Anh sử dụng thời thì của các động từ cũng rất phức tạp. Nếu hiểu không đúng thì sẽ dùng sai dẫn đến sai ngữ pháp. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ và phân biệt rõ ràng và sự khác nhau giữa các thời thì trong tiếng Anh. Các bài tập dưới đây sẽ giúp các bạn kiểm tra lại và học các phân biệt các thời thì trong tiếng Anh.

Thời thì của động từ

  1. Hiện tại đơn giản
  2. Hiện tại tiếp diễn
  3. Hiện tại đơn giản vs Hiện tại tiếp diễn
  4. Hiện tại tiếp diễn vs Tương lại đơn giản
  5. Thời hiện tại hoàn thành
  6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
  7. Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn giản
  8. Hiện tại hoàn thành vs Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
  9. Hiện tại đơn vs Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
  10. Quá khứ đơn giản
  11. Quá khứ tiếp diễn
  12. Quá khứ đơn giản vs Quá khứ tiếp diễn
  13. Quá khứ hoàn thành
  14. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
  15. Quá khứ hoành thành vs Qkhứ hoàn thành tiếp diễn
  16. Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn - Qkhứ hoàn thành
  17. Quá khứ đơn vs Quá khứ hoàn thành
  18. Thời tương lai đơn giản
  19. Tương lai đơn giản vs Tương lai tiếp diễn
  20. Tương lai tiếp diễn
  21. Be going to
  22. ương lai hoàn thành
  23. Tương lai hoàn thành vs Tương lai tiếp diễn
  24. Tương lai đơn - Be Going To - Hiện tại tiếp diễn
  25. Will vs Be going to
 

Sponsored links