Cho mình hỏi gấp tỉnh uỷ viên là gì và phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh xx là gì vs ạ????

9 months ago
Vthm
Asked 9 months ago
Vthm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tỉnh ủy viên: Provincial party committee member hoặc Member of Provincial party committee. Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội: Deputy chief of the national assembly delegation of Hanoi.
Kiss
Answered 9 months ago
Kiss

Tỉnh ủy viên = Provincial Chief of Community Party (Only communist party uses the term "Tỉnh Ủy") Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội = Deputy Chief of Delegation of National Assembly of Hanoi.
Thế Hùng
Answered 9 months ago
Thế Hùng


Sponsored links