Cho mình hỏi là "công đoàn cơ sở" tiếng anh nói thế nào?

Category: English Grammar 10 months ago
phạm quỳnh
Asked 10 months ago

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Công đoàn cấp cơ sở là: grassroots trade union
Vân Ang
Answered 10 months ago
Vân Ang


Sponsored links