vậy cho mình hỏi evaporator feed-water pipe dịch như nào?

8 months ago
Như
Asked 8 months ago
Như

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bạn đọc ở đâu mà ra cụm từ trên? Cụm từ này sai ít nhất là 2 lỗi thì làm sao dịch đây?
Anh
Answered 8 months ago
Anh


Sponsored links